لطفا چند لحظه صبر کنید ...نماگلشن

يادداشتهاي كاري آغاز يك فعاليت تجاري -


تاریخ ایجاد : یکشنبه 24-اردیبهشت-1396 ::: 9:44:47

شروع وهدايت يك كار تجاري مي تواند يكي از فعاليت هاي ارضاء كننده و در عين حا ل بسيار هيجا ن انگيز باشد .

يادداشتهاي كاري آغاز يك فعاليت تجاري -


مقدمه
شروع وهدايت يك كار تجاري مي تواند يكي از فعاليت هاي ارضاء كننده و در عين حا ل بسيار هيجا ن انگيز باشد . با اين وجود، يك فعاليت تجاري ك و چك يا بزرگ وظيفه ساده اي نبوده و نيازمند ساعات طولاني كار سخت، تدارك دقيق وطرح ريزي جز به جز در كنار منابع مالي مي باشد . اين جزوه تلاشي جهت كمك به فرآيند شروع يك فعاليت تجاري بوده و آ گاهي هاي شما از چالش ها، مسئوليتها وفرصتهاي بوجود آمده در كار را ازدياد مي بخشد . هرچند
اطلاعات ارائه شده در اين جزوه در آشنا ساختن افراد با فرآيند آغاز يك فعاليت تجاري ضروري مي باشن د ، اما تمام مسائل اساسي در مرحله شروع يك فعاليت تجار ي را بيان نمي دارد . براي كامل كردن اطلاعات مربوط به تجارت خاص خود لازم است به منابع فهرست شده ذيل رجوع كنيد.

مرحله اول- عملي بودن


شايد مشكل ترين مسئله اي كه بعد ا ز آشكار شدن منفعتي در شروع يك فعاليت تجاري يا سرمايه گذاري در كسب وكار فعلي تا ن با آ ن مواجه هستيد، تعيين عملي بودن ايده شما خواهد بود . به كارگيري يك فعاليت تجاري مناسب در زمان مقتضي يك توصيه س اده است ؛ اما توصيه اي است ك ه در موقع عمل اجراي آن بي نهايت دشوار مي باش د . شكست يك فعاليت تجاري نشان گر اين واقعيت است كه تعداد بسيار كمي از ايده هاي تجاري منجر به موفقيت در
كسب وكار شده، حتي اگر چنين ايد ه هايي از سوي شركتها ي ي با ساختار و زير بنا ي اساسي ارائه شده باشند . تاكنون شركتهاي بسيار زيادي بوده اند كه در يك فعاليت تجاري با مزاياي مترتب بر آن ، شركت نموده اما بواسطه عدم موفقيت در ارزيابي كلي ظرفيتهاي موجود ، ازگردونه رقابت خارج شدند.
مطالعه عملي بو د ن يك كار تجاري در برگيرنده جمع آوري ، تجزيه وتحليل وارزيابي اطلاعات پاسخ اين « ؟ بايد وارد اين فعاليت تجاري بشوم » به منظور پاسخ به اين پرسش مي باشدكه آيا پرسش متضمن ارزيابي مقدماتي فعاليت هم از بعد شخصي و هم از نظر پروژه مي باشد.
1)آيا شما آماده ايد؟
الف- مسائل شخصي
ملاحظات مسائل شخصي آنهايي هستند كه ويژگيهاي فردي را مورد توجه قرار
مي دهند . آيا براي تحمل تنش هاي هيجاني،فيزيكي ومالي شروع يك فعاليت تجاري آما د گي
داريد؟آيا ريسك پذير مي باش يد؟ فهرستي از سئوالات ديگري درخصوص ارزيابي شخصي فرد
جهت آمادگي آغاز يك كار تجاري وجود دارند كه عبارتند از : آيا آنچه لازمه شروع فعاليت تجاري است ، دارا مي باشيد؟
1)آيا فاميل نزديكي كه سابقاً در تجارت براي خودش بوده ، داريد؟
2)آيا هميشه براي شركت كوچكي كار كر د ه ايد كه تماس نزديكي با موسس يا موسسان آن داشته ايد؟
3)آيا براي بخ ش كوچكي از يك شركت بزرگي كار كر د ه ايد كه تماس نزديكي با مدير كل آن داشته باشيد؟
4)آيا تجربه كاري شما در طيفي از حوزه هاي اجرايي نظير بازاريابي، مالي وتوليد بوده است؟
5)آيا هرگز كارفرمايي داشته ايد كه به ايده وپيشنهاد شما وقعي ننهد؟
6)آيا سني بين 30 تا 40 سال دارا هستيد؟
7)آيا تمايل داريد كارهاي اجرايي را انجام دهيد يا اينكه مواردي را طراحي نماييد؟
8)آيا در سه شهر يا بيشتر زندگي كرده ايد؟
9)آيا قبلاً شغلتان را از دست داده ايد ؟
10 )آيا همسر شما از شغل تان رضايتمند است واز حمايتهاي او برخورداريد(اگر ازدواج كرده ايد)؟
11 ) آيا اعتقاد داريد وقايعي كه عموماً براي شما پيش مي آيد مواردي هستند كه شما مسئولبوقوع پيوستن آنها بوده ايدو نه مسائلي كه بواسطه شانس يا ساير اشكال رخ دهند؟
12 )اگر مجبور به انتخاب بين كاركردن براي شركتي باشيد كه دو برابر پولي كه شما اكنون درآمد د اريد را پرداخت مي نمايد و يا اينكه شركت خودتان را با درآمد فعلي اداره نماييد آيا شما كاردر شركت خودرا انتخاب مي نموديد؟
13 )وقتي مشكلي بروز مي كند و اطرافيان مي گويند كه آن غير قابل حل است آيا شما معمولاً تمام تلاش خود را جهت حل آن مي نماييد؟6
15 ) آيا شما با ديگران خوب برخورد مي كنيد ؟
16 )آيا زير دستان به شما احترام گذاشته وبراي شم ا در كا ر از جان مايه مي گذارند حتي اگر شما را دوست نداشته باشند؟
ملاحظات عمومي
هفت سئوال بعدي جهت انجام تحليلي از خود شما مي باشد.
در واقع خصوصيات شخصيتي شم ا آن گونه است كه بتواند ه م مديريت فعاليت تجاريتان را بر
عهده گيرد و در عين حال از آن لذت ببرد؟
1)آيا تصميم گيري براي خود ، رضايت شما را فراهم مي آورد؟
2)آيا از رقابت لذت مي بريد؟
3)آيا داراي عزم و اراده وانضباط شخصي لازم هستيد؟
4)آيا براي حركت روبه جلو برنامه ريزي مي كنيد؟
5)آيا كارها را به موقع انجام مي دهيد؟
6)آيا توانايي پذيرش توصيه يا راهنمايي از ديگران را داريد؟
7)آيا داراي قابليت انطباق با شرايط متغير مي باشيد؟

سري بعدي سئوالات برتنش هاي مالي، هيجاني وفيزيكي يك فعاليت تجاري جديد تاكيد دارد.

1)آيا بر اين امر واقف هستيد كه فعاليت تجاري تان ممكن است مستلزم 12 تا 16 ساعت
كاركردن در روز، شش روزدر هفته و حتي روزهاي تعطيل باشد؟
2)آيا داراي بنيه فيزيكي جهت انجام يك فعاليت تجاري مي باشيد؟
3)آيا داراي قدرت كنترل هيجاني جهت تحمل فشارهاي كاري هستيد؟
4)آيا آمادگي پايين آوردن استانداردهاي زندگي خود براي چندين ماه يا سال متوالي داراي مي باشيد ؟7
5)آيا جنبه وتحمل آن را داريد كه ناگهان پس انداز خودرا از دست بدهيد ؟

 ملاحظات خاص
1) آيا مي دانيد كه كدام مهارتها وحوزه هاي تخصصي براي موفقيت پروژه، حياتي است؟
2) آيا اين مهارتها را دارا مي باشيد؟
3)آيا مجموعه ، به گونه موثري از مهارتها وتوانايي هاي شخصي شما استفاده مي كند؟
4)آيا توانايي شناسايي تخصصي هاي خاص نزد كارمندان را كه شركت شما فاقد آن است دارا مي باشيد؟
5) آيا واقف هستيد كه چرا اين پروژه را مد نظر قرار داده ايد؟
6)آيا پروژه بطور موثري خواسته هاي شغلي شما را برآورده خواهد ساخت؟
سه پرسش بعدي بر اين نكته تاكيد دار ند كه افراد بسياري كمي مي ت وانند مدعي تخصص دركليه مراحل اجرايي كار باشند . شما بايد محدوديتهاي كاركنان خود را لحاظ نموده و اقدامات مقتضي را در صورت لزوم بعمل آوريد (از قبيل بازاريابي، مسائل قانوني ومالي)
1)آيا مي توانيد براي انجام فعاليت تجاري خود ابتدا مطالعات امكان سنجي را انجام دهيد؟
2)آيا زمان لازم براي انجام مطالعات امكان سنجي وجود دارد؟
3)آيا پول لازم جهت انجام مطالعه امكان سنجي در اختيار داريد؟
2)ايده ها ونظرات تجاري شما
اكنون كه نگاهي گذرا به مسائل شخصي مرتبط با شروع يك كار تجاري افكنديد ، لازم است بطور اجمالي نيز نظرات تجاري شما را مورد بررسي قرار دهيم . قبل از اينكه بتوانيد محصولات وخدمات خود را به بازار ارايه نماييد، بايد تعيين كنيد چه فعاليتي براي شمامناسب تر است؛ در وا ق ع هرجاكه نيازي وبازاري براي آن وجود دارد مي توان به آن پرداخت وخدمتي يا فعاليتي ارائه داد.
اولين مسئله اي كه بعنوان يك كارفرما با آن مواجه مي شويد، فقدان فرصت نيس ت ؛ برعكس موقعيت هاي فراواني مي باشند كه از ميان آنها بايد نيروهاي انساني شايسته ، مناب ع، نياز ها وتجربه لازم را شناسايي كنيد. در واقع مي توان گفت ايده هاي ي براي شروع يك فعاليت تجاري جديد يا ارتقا يافته و يا حتي تداوم يك كار تجاري پر رونق در هر مكاني وجود دارند.
لازمه موفقيت در بازاردر راستاي ت عيين تطابق ايده شما در انجام يك پروژه جديد موفق با ب ر آورده ساختن نيازمنديهاي اساسي آن، پاسخ شما به حداقل يكي از سئوالات زيربايد مثبت باشد.
1)آيا محصول يا خدمات تجاري كه خواستار ارائه آن هستيد، پاسخگويي نيازي خ واهد بود كه تاكنون برآورده نشده است؟
2)آيا تجارت محصولات و يا خدماتي كه درصدد ارائه آن هستي د در باز اري توزيع مي شوند كه در آن تقاضا بيش از عرضه وجود دارد؟
3)آيا محصولات و يا خدماتي كه ارائه خواهيد كر د داراي امتياز خاصي (نظير قيم ت ارزان تر، مكان عرضه و... )مي باشد كه با توسل به آنها بتواند بهتر با ساير رقبا رقابت كند؟

كاستي هاي عمده
پاسخ مثبت به سئوالاتي از قبيل سوالات زير نشان مي دهد كه ايده تجاري شم ا ، شانس كمي براي موفقيت دارد.
1)آيا مواردي (از قبيل محدوديتها، انحصارات، ك مبودها) وجود دارند كه هر يك از عوام ل لازم براي توليد ر ا غير قابل دسترسي سازند؟ ( از قبيل هزينه نامعقو ل ، مهارتهاي اندك، انرژي ،مواد، تجهيزات،فناوري مورد نياز يا كاركنان)
2)آيا سرمايه لازم براي آغاز يا تداوم عمليات تجاري خارج از توان شما مي باشند؟
3)آيا تامين منابع مالي مناسب دشوار است ؟
4)آيا اين طرح تجاري شما مي تواند موجب مشكلات زيست محيطي گردد ؟
5)آيا عواملي كه مانع بازاريابي موثر شوند وجود دارند؟
3) نگاهي به بازار شما قدم بعدي در تعيين عملي بودن ايده تجاري شما توجه به بازار فعاليتان مي باش د . آيا ايده تجاري شما منطبق با نيازهاي موجود بازار مي باش د . در ادامه بحث به شما كمك خوا ه يم كرد تا به اين سئوال پاسخ دهيد.
به منظور ارتقاء يك فعا ليت تجاري ، بايد بدانيد مشتريان شما چگونه اند ؟ چه چيزي نيازمندند و چه مي خواهند وحاضرند چه مبلغي براي كالاها وخدمات شما بپردازند؟ موفقيت فعاليت تجاري شما بستگي تام به اين دارد ك ه چگونه بازار را بررسي كرد ه ايد و چه طرحي را براي هدف گ ي ري ودسترسي مستقيم به آن در نظر داريد . تجزيه و تحليل بازا ر ، شما را در شناخت نيازهاي مشتريان بالقوه تان آگاه نمو د ه و به شناخت صحيح ويژگي هاي مشتريانتان منجر مي گردد تا نسبت به چيدمان بازارتان بر همان اساس اقدام نماييد.

بازارتان را بررسي كنيد:
1) بطور خيلي اجمالي فعاليت تجاري كه قصدوارد شدن به آن را داريد تشريح كنيد.
2) محصولات و خدماتي كه شما درصدد فروش آن هستيد را فهرست نماييد.
3) اشخاصي كه از محصولات وخدمات شما استفاده خواهند نمود را مشخص نماييد.
4) چرا برخي، خريدار محصولات وخدمات شما هستند؟
5) چه نوع مكاني را برحسب مجاور ت محلي ، داد وست د ودسترسي به شركتها يي كه با آنان فعاليت جاري داريد را نيازمنديد؟ مكاني كه براي فعاليت تجاري تان در نظر
داريد چه مشخصاتي دارد، همسايگان شركت، سهولت دسترسي به ديگر امكانات و...
6) بازاريابان محصولات وخدمات خود را فهرست نماييد .
7) رقباي عمده خود را ، آنها كه محصولات وخ دمات مشابه اي را ارايه مي كنند، فهرست نماييد.
8) نيروي كار و پرسنلي را كه جهت فراهم سازي محصولات وخد م اتتان به آنان نيازمندي د ، مشخص نماييد.
4)نظري بر تعداد تجزيه وتحليل مالي تامين مالي تجارت جديد شما بخش عمده اي از انجام يك فعاليت تجاري است كه بايد دائماً رشد نمايد. پرسش هاي زير يادآور اين موضوع مي باشند كه شما در كارتان بايد هم به دنبال تامين منافع تان باشيد وهم از يك درآمد منطقي براي پرداخت هزينه ها در زمان اجراي كاربهره مند شويد.
1)به دنبال چقدر درآمد هستيد؟
2)آيا آمادگي كسب درآمد كمتر طي سالهاي اول تا سوم فعاليت تان را داريد؟
3)حداقل درآمدي كه نيازمنديد ، چه ميزان مي باشد؟
4)چه سرمايه گذاري مالي براي فعاليت تجاري شما لازم است ؟
5) با اين سرمايه گذاري چه درآمدي مي توانيد كسب نمائيد؟
6) كاركردن براي ديگران چقدر عايدتان خواهد كرد؟
7) مبالغ فوق در پرسشهاي شم ا ره 5و 6 با هم جمع نمايي د .اگر اين درآمد بيشتر از ميزاني باشد
كه شما مي توانيد بطور واقع بينانه از تجارت خود توقع د اشته باشيد آيا آما د گي آن را داريد تا ...