لطفا چند لحظه صبر کنید ...نماگلشن

نما گلشن - تثبیت سنگ نما

» خدمات نما « تثبیت سنگ نما

استفاده از سنگ نما در معماری نمای ساختمان‌های تهران، بدلیل تنوع سنگ و فراوانی معادن رواج زیادی پیدا كرده است. اما متاسفانه استانداردهای مربوط به نحوه كارگذاری سنگ نما به تازگی تهیه و الزام آور شده است. برآورد كارشناسان مبین وجود بیش از 80% سطوح سنگ نمای غیراستاندارد است. بسیاری از ساختمان‌ها با گذشت چند سال از عمرشان با عدم چسبندگی، لغی و نهایتا" خطر كنده شدن و سقوط سنگ نمای ساختمان مواجهند كه با تغییر فصول و گرم و سرد شدن سنگ‌ها، یخ زدگی سنگ و آب موجود در منافذ موجب از هم گسیختگی سنگ و دیوار و ازبین رفتن ویژگی های چسبندگی میشود. در بیشتر موارد پیش بینی وضعیت خطر عمدتا" بطور مشاهده مستقیم و تجربه سقوط و یا لقی سنگ ها همراه است بطوریكه تنها 5% از آپارتمان نشین ها قبل از رسیدن به آستانه خطر به فكر پیشگیری می‌افتند.
با این‌حال اجرای دقیق و كارآمد تثبیت سنگ نما مهارتی است كه به عوامل زیر مرتبط است:

تثبیت سنگ نما

جنس و نوع سنگ نما(و حتی رنگ آن)

كیفیت سنگ و میزان رگه های موجود در آن

نحوه فرآوری سنگ نما

ابعاد سنگ و قطر آن.

ترتیب و نحوه كارگذاری سنگ

مصالح انتخاب شده و روش اجرای سنگ نما

اعمال راهكار مناسب در پیشگیری از آسیب های قابل پیش بینی

جنس و ساختار دیواری كه سنگ برروی آن نصب شده استهمكارن نماگلشن با مد نظر قرار دادن تمامی این عوامل راهكار اجرایی مناسب برای تثبیت سنگ را طراحی میكنند. تزریق چسب یا اجرای پیچ و رولپلاك و انتخاب تراكم و اندازه پیچ ها در كیفیت اجرا نقش بسزایی دارد . همچنین استفاده از ابزار و ادوات مناسب و با كیفی و بخصوص افراد ماهر و كارآزموده در نتیجه نهایی بسیار موثر خواهد بود. تحقیقات نشان داده است كه در بسیاری موارد عدم توجه به ملاحظات گفته شده نه تنها كمك چندانی به تثبیت سنگ نما نكرده است. بلكه با اعمال تنش‌های غیرمجاز به سنگ نما یا دیوار اصلی باعث تخریب بیشتر سنگ و دیوار، و نهایتا" افزایش ریسك سقوط خواهد شد