لطفا چند لحظه صبر کنید ...نماگلشن

جشنواره پلاک طلایی بهار 1395 هـــرخـانــه یک نمـــا - هـر نما یک نمـاد


تاریخ ایجاد : دوشنبه 31-خرداد-1395 ::: 13:45:33

انتخاب برترین نمای منـازل هـر ‌یک از منـاطـق 22گانـه شهـر تهران سازمان زیباسازی شهر تهران بـا مشارکت ستادهماهنگی‌شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران


جشنواره پلاک طلایی  بهار 1395  هـــرخـانــه یک نمـــا -   هـر نما یک نمـاد


 

باید هرچه ممکن است، محيط زندگی شهر بــــه گونه‌ای طراحـــی و ســــاختـــــه شـــــــود

کـــــه تحــــقـــــــــــق سبــــــــک زنــــــــــدگی اســــــلامی   راحــــــت‌تــــر امکان‌پــــــذیــــر باشــــد.

نمــای‌خــــانــه مــن معـرف سلـیـقـه مــن اســت

معـــرفــــی طــــرح

سازمان زیبـاسازی شهــــــــر تهران، جشنــواره انتخــــاب برتريــــــن نمـــاهــــــــای ســــــاختمــــــان‌هــــای مسكونی با عنـــــــوان «جشنـــــــواره پلاك طلايــی» را در سطــــــــح شهر تهــران بــــرگزار مـــــی‌نمـــــاید.

موضــــوع اصلی اين جشنواره، بـــــرگزاری يك مســـابقه عمومــــی در سطــح مناطـق شهر تهران با مشــاركت شوراياری‌هــــای محـلات است. در ايــــن جشـــنــــــــواره ، مالكيـــــــن ساختمــــان‌های مسکـــــونی تشويــــق می‌شــــــــوند ضمــــن پاكســـــازی و حـــــذف زوايـــد قـــابل رؤيت ساختمان‌هـا نسبت بـه بهسـازی نمـــای منزل خود اقدام نمــــاینــد.

در ايـــــــن طـــرح پــــس ازاطلاع رســــــانی و فـــــراخــــــــوان عمــــــومی، عكـــــس‌هـــــای مربـــــوط به نمـــاهـــای ســـاختمان‌هـــا بــــــــه همـــــراه فــرم ارزیابی توسط شوراياری‌ محلات، آماده و پـــس از بررســـــی در هيــــأت داوران منطقــــه،جهت داوری نهایی به دبیـــــرخـــانه جشنواره ارسال مــــی گردد و پــــس از انتـــخـــاب نما‌هــــــای برتـــــر به مــالکین محترم، ضمــــن اهــــــــــدای جـــایـــزه نقــــــدی و لـــــوح تقدیــــــر، پلاك طلايــــــی سازمان زيباســـــــــازی شهــــــــــر تهـــــــــران به‌صــــــورت نمادین اعطا می‌شود.

جشـــــنواره پلاك طلایی در راستای نهادينه نمودن فرهنگ زیباسازی شهر تهران و با مشــــاركت، همـــياری و همكاری مستقيــــــــــم شهروندان عزيز تهرانــــی با هدف انتخاب و معرفی بهترين نماهای زيبا از ساختمان‌های مسكونی اجرا می گردد.

منبع - سایت رسمی سازمان زیبا سازی